Sách tiếng Việt
005.1
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý :
DDC 005.1
Tác giả CN Phạm Minh Tuấn
Nhan đề Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý : Sách dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp / Phạm Minh Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 114 tr.
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống thông tin
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế hệ thống
Môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157780
00211
0042CB93F9F-3F21-48EB-B5C6-AE8ACB26ACD7
005202109271145
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20210927114434|zngavt
082 |a005.1
100 |aPhạm Minh Tuấn
245 |aGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý : |bSách dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp / |cPhạm Minh Tuấn
260 |aHà Nội : |bNxb Hà Nội, |c2006
300 |a114 tr.
650 |aHệ thống thông tin
650 |aThiết kế hệ thống
690 |aAn toàn bảo mật hệ thống thông tin
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gtphantichthietke_phamminhtuan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét