Sách ngoại văn
664
Integrated processing technologies for food and agricultural by-products /
DDC 664
Tác giả CN Pan, Zhongli.
Nhan đề Integrated processing technologies for food and agricultural by-products /Zhongli Pan, Ruihong Zhang, Steven Zicari.
Mô tả vật lý pages cm
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Chế biến
Môn học Công nghệ chế biến thực phẩm
000 00839nam a22002415i 4500
001143040
00212
00483E0B6C2-7841-4FC3-BE1F-B966929375AC
005202101190925
008
0091 0
020|a9780128141380
039|y20210119092519|zretbatler
082|a664
1001 |aPan, Zhongli.
24510|aIntegrated processing technologies for food and agricultural by-products /|cZhongli Pan, Ruihong Zhang, Steven Zicari.
263 |a1907
264 1|aWaltham, MA :|bElsevier,|c2019.
300 |apages cm
336 |atext|btxt|2rdacontent
337 |aunmediated|bn|2rdamedia
338 |avolume|bnc|2rdacarrier
650|aThực phẩm - Chế biến
690|aCông nghệ chế biến thực phẩm
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/integratedprocessingtechnologiesforfoodandagriculturalby_products/z9780128141380_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét