Báo, tạp chí
628
Environment and urbanization.
DDC 628
Nhan đề Environment and urbanization.
Nhan đề khác Environment & urbanization
Thông tin xuất bản London :Human Settlements Programme, International Institute for Environment and Development,
Kỳ phát hành Semiannual
Thuật ngữ chủ đề Urbanization
000 00000nas#a2200000ui#4500
001132125
0022
004CBAB82B2-5532-4DCC-90FA-5BFFEF01CB82
005202005290835
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200529083517|zngavt
082 |a628
245 |aEnvironment and urbanization.
246 |aEnvironment & urbanization
260 |aLondon :|bHuman Settlements Programme, International Institute for Environment and Development,
310 |aSemiannual
650|aUrbanization
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/environmentandurbanization/environmentandurbanizationthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét