Bài báo tạp chí
A method for dispersing dry nano-sized particles in a liquid using carrier particles /
Nhan đề A method for dispersing dry nano-sized particles in a liquid using carrier particles / Kuniaki Gotoh and others
Mô tả vật lý From.37-43
Từ khóa tự do Dry coating
Từ khóa tự do Nano-particles
Tác giả(bs) CN Gotoh, Kuniaki
Tác giả(bs) CN Kawazu, Takashi
Tác giả(bs) CN Oshitani, Jun
Tác giả(bs) CN Yoshida, Mikio
Nguồn trích Advanced powder technology - Số: 1 Tập: 21 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
001114286
00221
0047394A265-329C-4051-A1EC-583D3A84F2DA
005201909171438
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190917143852|zngavt
245 |aA method for dispersing dry nano-sized particles in a liquid using carrier particles / |cKuniaki Gotoh and others
300 |aFrom.37-43
653 |aDry coating
653 |aNano-particles
700 |aGotoh, Kuniaki
700 |aKawazu, Takashi
700 |aOshitani, Jun
700 |aYoshida, Mikio
773 |tAdvanced powder technology |d2010|v21|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét