Bài báo tạp chí
Hollow microspheres with binary colloidal and polymeric membrane: Effect of polymer and particle concentrations /
Tác giả CN Cayre, Olivier J.
Nhan đề Hollow microspheres with binary colloidal and polymeric membrane: Effect of polymer and particle concentrations / Olivier J. Cayre and Simon Biggs
Mô tả vật lý From.22-25
Từ khóa tự do Hollow microspheres
Từ khóa tự do Porous polymer shell
Tác giả(bs) CN Biggs, Simon
Nguồn trích Advanced powder technology - Số: 1 Tập: 21 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
001114283
00221
004E42F2BDF-9349-4939-9B8B-C6F817413F26
005201909171433
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190917143359|zngavt
100 |aCayre, Olivier J.
245 |aHollow microspheres with binary colloidal and polymeric membrane: Effect of polymer and particle concentrations / |cOlivier J. Cayre and Simon Biggs
300 |aFrom.22-25
653 |aHollow microspheres
653 |aPorous polymer shell
700 |aBiggs, Simon
773 |tAdvanced powder technology |d2010|v21|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét