Bài báo tạp chí
The influence of nanoparticles on polystyrene adhesion /
Tác giả CN Hodges, Chris
Nhan đề The influence of nanoparticles on polystyrene adhesion / Chris Hodges, Yulong Ding and Simon Biggs
Mô tả vật lý From.16-21
Từ khóa tự do Adhesion
Từ khóa tự do Centrifuge
Từ khóa tự do Polystyrene
Tác giả(bs) CN Biggs, Simon
Tác giả(bs) CN Ding, Yulong
Nguồn trích Advanced powder technology - Số: 1 Tập: 21 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
001114282
00221
00464B10E59-840E-401E-875B-DF5AD7C79DB0
005201909171432
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190917143300|zngavt
100 |aHodges, Chris
245 |aThe influence of nanoparticles on polystyrene adhesion / |cChris Hodges, Yulong Ding and Simon Biggs
300 |aFrom.16-21
653 |aAdhesion
653 |aCentrifuge
653 |aPolystyrene
700 |aBiggs, Simon
700 |aDing, Yulong
773 |tAdvanced powder technology |d2010|v21|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét