Sách tiếng Việt
360
Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động /
DDC 360
Nhan đề Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động / Văn Đình Đệ (chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nhà xuất bản Giáo dục, 2003
Mô tả vật lý 342 tr.;
Thuật ngữ chủ đề An toàn công nghiệp
Môn học An toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Chước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Dân
Tác giả(bs) CN Văn Đình Đệ (chủ biên)
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114226
00211
00447C7D97D-E81A-4814-BD73-C6A497956849
005201909122138
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20190912213813|zluuyen
082 |a360
245 |aKhoa học kỹ thuật bảo hộ lao động / |cVăn Đình Đệ (chủ biên) và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bNhà xuất bản Giáo dục, |c2003
300 |a342 tr.;
650 |aAn toàn công nghiệp
690 |aAn toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm
700 |aNguyễn Minh Chước
700 |aNguyễn Thế Dân
700 |aVăn Đình Đệ (chủ biên)
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/khoahockythatbaoholaodong/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét