Sách tiếng Việt
669 H 407 C
Tính toán kỹ thuật nhiệt luyện kim /
DDC 669
Tác giả CN Hoàng Kim Cơ
Nhan đề Tính toán kỹ thuật nhiệt luyện kim / Hoàng Kim Cơ, Đỗ Ngân Thanh, Dương Đức Hồng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2000
Mô tả vật lý 428 tr. : minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Luyện Kim - Kỹ thuật
Môn học Lò công nghiệp
Tác giả(bs) CN Đỗ Ngân Thanh
Tác giả(bs) CN Dương Đức Hồng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000004996, 1000004998, 1000018471
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000002469-70, 3000016735-43
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000000253
000 00000nam a2200000 4500
00110935
00211
00488C9E122-192C-47E1-9912-B79E23DDEEDC
005201703091531
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20170309153220|boanhntk|c20160525081601|dngavt|y20030919|zhoannq
082 |a669|bH 407 C
100 |aHoàng Kim Cơ
245 |aTính toán kỹ thuật nhiệt luyện kim / |cHoàng Kim Cơ, Đỗ Ngân Thanh, Dương Đức Hồng
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2000
300 |a428 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
650 |aLuyện Kim - Kỹ thuật
690|aLò công nghiệp
700 |aĐỗ Ngân Thanh
700 |aDương Đức Hồng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000004996, 1000004998, 1000018471
852|bKho mượn|j(11): 3000002469-70, 3000016735-43
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000000253
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/tinhtoankythuatnhietluyenkim_hoangkimco/0page0001thumbimage.jpg
890|a15|b6|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000016743 Kho mượn 669 H 407 C Sách Tiếng Việt 15
2 3000016742 Kho mượn 669 H 407 C Sách Tiếng Việt 14
3 3000016741 Kho mượn 669 H 407 C Sách Tiếng Việt 13
4 3000016740 Kho mượn 669 H 407 C Sách Tiếng Việt 12
5 3000016739 Kho mượn 669 H 407 C Sách Tiếng Việt 11
6 3000016738 Kho mượn 669 H 407 C Sách Tiếng Việt 10
7 3000016737 Kho mượn 669 H 407 C Sách Tiếng Việt 9
8 3000016736 Kho mượn 669 H 407 C Sách Tiếng Việt 8
9 3000016735 Kho mượn 669 H 407 C Sách Tiếng Việt 7
10 1000018471 Kho đọc Sinh viên 669 H 407 C Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét