Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Amino acids, peptides and proteins in organic chemistry / edited by Andrew B. Hughes.
Weinheim : Wiley-VCH, 2009 - 2012
708 p : ill. ; 25 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Bài tập Hóa học hữu cơ : 1000 bài tự luận và trắc nghiệm / Nguyễn Hữu Đĩnh và các tác giả khác
Hà Nội : Giáo Dục, 2009
380 tr. ; 27 cm

Bao gồm hầu hết các loại hợp chất hữu cơ
Từ danh pháp, cấu trúc đến tính chất
Từ phòng thí nghiệm đến nhà máy
Phương pháp hóa học và phương pháp vật lý
Xây dựng phong cách tư duy độc lập, sáng tạo

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:212) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập Hóa hữu cơ / Phan Thanh Sơn Nam
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2012
622 tr. ; 24 cm
Phan Thanh Sơn Nam

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:55) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:36)

4
Bài tập Hóa hữu cơ : Dùng cho sinh viên ngành hóa các trường Đại học và Cao đẳng / Trần Thị Việt Hoa, Trần Văn Thạnh
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2003, 2009
210 tr ; 24 cm
Trần Thị Việt Hoa

Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:135) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ / Nguyễn Thanh Hồng
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
462 tr. ; 24 cm
Nguyễn Thanh Hồng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:19)

       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8