Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Luật An toàn thực phẩm năm 2010 / Hoàng Anh (sưu tầm và hệ thống hóa)
Tp.HCM : Nxb.Hồng Đức, 2010
74 tr. ; 19 cm


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Luật an toàn thực phẩm và nghị định hướng dẫn thi hành
Hà Nội : Y học, 2012
121 tr. ; 21 cm

- Luật an toàn thực phẩm. - Nghị định số 38/2012/NĐ-NP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)

3
Một số quy định pháp luật về lương thực thực phẩm
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2003
573 tr. ; 21 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1