Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở lý luận chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong ngành thủy sản / Hà Xuân Thông
Hà nội : Nông nghiệp, 2000
300 tr. ; 21 cm
Hà Xuân Thông

Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:133) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

2
Coastal planning and management / Robert Kay and Jackie Alder.
London ; E & FN Spon, 1999
xxi, 375 p. : ill., maps ; 25 cm
Kay, Robert

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Kỷ yếu Diễn đàn đổi mới phương pháp xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển thủy sản / Hà Xuân Thông chủ biên
Hà Nội : Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản, 2004
277 tr. ; 27 cm˨


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:44) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1