Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
A handbook of economic anthropology / edited by James G. Carrier.
Cheltenham, UK ; Edward Elgar, c2005.
xvi, 584 p. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

2
Ba Người Khổng Lồ Trong Kinh Tế Học / Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes
Hà Nội : Chính trị Quốc Gia - Sự thật, 2015
392 tr.
Smith, Adam

Tài liệu số:1

3
Bài tập kinh tế học / Damian Ward, David Begg; Nhóm giảng viên khoa Kinh tế học trường ĐHKTQD dịch
Hà Nội : Thống kê, 2007
326 tr. ; 27 cm
Ward, Damian

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:214) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

4
Bằng sức mạnh tư duy : Tiểu sử tự thuật đặc biệt / János Kornai; Nguyễn Quang A dịch
Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2008
668 tr. ; 21 cm
Kornai, János

Tài liệu số:1

5
Các lý thuyết kinh tế học phương Tây hiện đại / Lê Văn Sang, Mai Ngọc Cường và những người khác
Hà Nội : Khoa học xã hội, 1993
304 tr. ; 19 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7 of 7