STT Nội dung
1
2
Giáo trình Triết học : Dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn / Phạm Công Nhất và các tác giả khác
Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013
433 tr. ; 21 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

3
Hỏi - Đáp về triết học Mác - Lênin / Lê Hữu Nghĩa (chủ biên) và những người khác
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002
258 tr. ; 19 cm


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:1670) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

4
Hỏi đáp môn Triết học Mác - Lê-nin / Trần Văn Phòng, Nguyễn Thế Kiệt
Hà Nội : Nxb.ĐHQGHN, 2005
141 tr. ; 19 cm
Trần Văn Phòng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:45) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hỏi và đáp về triết học Mác - Lênin / Nguyễn Ngọc Khá, Nguyễn Chương Nhiếp (đồng chủ biên) và những người khác
Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008
132 tr. ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:86) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)