Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thương mại và môi trường / Nguyễn Thị Nga
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
128 tr. ;
Nguyễn Thị Nga

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:35)

2
Thương mại và môi trường : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Trâm Anh (chủ biên), Trần Thùy Chi, Bùi Thu Hoài
H.: Nông nghiệp, 2020
260 tr. : bảng biểu ; 21 cm
Nguyễn Thị Trâm Anh

Đầu mục:190 (Lượt lưu thông:223)

3
Trade and environment : a resource book / Adil Najam, Mark Halle, Ricardo Mel©♭ndez-Ortiz; Bùi Thu Hoài dịch
[S.l.] : International Centre for Trade and Sustainable Development : 2007.
xx, 252 p. : ill. ; 26 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:2)

4
Trade and Green Economy: a Handbook /
Geneva, Switzerland : International Institute for Sustainable Development , 2014.
164 p. ;


Tài liệu số:3

       1 of 1