STT Nội dung
1
Design and analysis of experiments / Douglas C. Montgomery
New York : John Wiley, 2001.
xii, 684 p. : ill. ; 26 cm.
Montgomery, Douglas C.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
2
Design and analysis of experiments / Douglas C. Montgomery
Hoboken, NJ : Wiley, 2020
550 p. ; 27 cm
Montgomery, Douglas C.

Đầu mục:1

3
Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu : Thống kê thực nghiệm / Phan Hiếu Hiền
Hà Nội : Nông Nghiệp, 2001
267 tr.
Phan Hiếu Hiền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:44)

4
Quy hoạch thực nghiệm / Nguyễn Cảnh
TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Bách khoa, 1993
124 tr ; 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Quy hoạch thực nghiệm / Nguyễn Cảnh
TP. Hồ Chí Minh :, : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2004
117 tr ; 24 cm
Nguyễn Cảnh

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:112) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:19)