Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Advances in strategic management : Vol 26: Economic Institutions of strategy / Editors, Jackson A. Nickerson and Brian S. Silverman
Brian S. Silverman, 2009
573 p
Nickerson, Jackson A.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

2
Crafting & implementing strategy : text and readings / Arthur A. Thompson, Jr. & A.J. Strickland III.
Chicago : Irwin, c1995.
xvi, 539 tr. : ảnh màu ; 26 cm.
Thompson, Arthur A.,

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
How to write a business plan / by Mike McKeever.
Berkeley, CA : Nolo, c2010.
273 p. ; 23 cm. +
McKeever, Mike P.

Tài liệu số:1

5
Quản trị chiến lược / Đoàn Thị Hồng Vân (chủ biên), Kim Ngọc Đạt
Hà Nội : Thống kê, 2010
534 tr.; : 24 cm
Đoàn Thị Hồng Vân

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:623) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

       1  2 of 2