Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở lý luận chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong ngành thủy sản / Hà Xuân Thông
Hà nội : Nông nghiệp, 2000
300 tr. ; 21 cm
Hà Xuân Thông

Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:133) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

2
Giáo trình quản trị doanh nghiệp / Lê Văn Tâm (chủ biên) và những người khác
Hà Nội : Thống kê, 2000
527 tr. ; 21 cm


Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:598) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Quản trị doanh nghiệp / Đồng Thị Thanh Phương, Hồ Tiến Dũng, Bùi Minh Hằng và những người khác
Hà nội : Giáo dục, 1998
335 tr. ; 19 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:104) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:64)

       1 of 1