STT Nội dung
1
2
Asset and liability management handbook / edited by Gautam Mitra and Katharina Schwaiger.
Houndsmill, Basingstoke, Hampshire ; Palgrave Macmillan, c2011.
xxxv, 515 p. : ill. ; 25 cm.

"Recent years have shown an increase in development and acceptance of quantitative methods for asset and liability management strategies. This book presents state of the art quantitative decision models for three sectors: pension funds, insurance companies and banks, taking into account new regulations and the industries risks"--Provided by publisher.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Bài giảng giáo trình quản trị doanh nghiệp và marketing. Dành cho sinh viên ngành chế biến / Nguyễn Văn Ngọc
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2011
117 tr:
Nguyễn Văn Ngọc

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:37)

4
Bài giảng Phương pháp quản lý toàn diện doanh nghiêp / Trần Thị Ái Cẩm
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2010
206 tr
Trần Thị Ái Cẩm

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

5
Bài tập - Bài giải phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược
Hà Nội : Thống kê, 2009, 2010
287 tr. ; 24 cm
Phạm Văn Dược

Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:170) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:22)