Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : Tập 2: Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô và thức ăn liền / Nguyễn Trọng Cẩn và các tác giả khác
Hà Nội :, : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
375 tr. ; 24 cm
Nguyễn Trọng Cẩn (chủ biên)

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:473) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:160)

2
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản. Tập 2 : Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô, thức ăn chín / Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng
Hà Nội : Nông nghiệp, 1990
409 tr. ; 27 cm
Nguyễn Trọng Cẩn

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:624) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:89)

3
Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản truyền thống/ Nguyễn Thị Mỹ Hương
Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2014
257 tr.
Nguyễn Thị Mỹ Hương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:147)

4
Fish processing : sustainability and new opportunities / edited by George M. Hall.
Ames, Iowa, : Wiley-Blackwell Pub., 2011.
x, 296 p. : ill. ; 26 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

5
Microbiology handbook fish and seafood / Edited by Rhea Fernandes
Leatherhead Publishing, 2009
270 p.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

       1  2 of 2