Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Aquaculture : Principles and practices / T. V. R Pillay, M. N. Kutty
USA : Blackwell, 2005
624 p. : ill, ; 25 cm
Pillay, T. V. R.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Aquaculture : The farming and husbandry of freshwater and marine organisms / John E. Bardach, John H. Ryder, William O. McLarney
New York : Wiley-Interscience, [1972]
xii, 868 p. : illus. ; 23 cm.
Bardach, John E.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Aquaculture biosecurity : Prevention, control, and eradication of aquatic animal disease / edited by A. David Scarfe, Cheng-Sheng Lee, Patricia J. O’Bryen
USA : Blackwell Pub., 2006
182 p. : ill. ; 27 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Cá kinh tế nước ngọt ở Việt Nam / Mai Đình Yên
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1983
122 tr. ; 27 cm
Mai Đình Yên

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)

5
Cá nước ngọt Việt Nam : Tập 1: Họ cá chép (Cyprinidae) / Nguyễn Văn Hảo, Ngô Sĩ Vân
Hà Nội : Nông nghiệp, 2001
622 tr : ảnh ; 27 cm
Nguyễn Văn Hảo

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

       1  2  3  4 of 4