Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Handbook of research methods in public administration / editors: Gerald J. Miller and Kaifeng Yang
Taylor & Francis Group, c2008
992 p.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS / Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Hà Nội : Thống Kê, 2005
349 tr. ; 24 cm
Hoàng Trọng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:95)

3
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : Tập 1 / Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Tp. HCM : Hồng Đức, 2008
295 tr. ; 24 cm
Hoàng Trọng

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:189) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : Tập 2 / Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Tp. HCM : Hồng Đức, 2008
179 tr. ; 24 cm
Hoàng Trọng

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:84) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 2011
207 tr. ; 21 cm
Vũ Cao Đàm

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:178) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:139)

       1  2 of 2