Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Feature extraction and image processing / Mark S. Nixon, Alberto S. Aguado.
Amsterdam ; London : Elsevier/Academic Press, 2008.
xv, 406 p. : ill. ; 25 cm.
Nixon, Mark S.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1