Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở lý luận chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong ngành thủy sản / Hà Xuân Thông
Hà nội : Nông nghiệp, 2000
300 tr. ; 21 cm
Hà Xuân Thông

Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:133) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

2
Hướng dẫn quy hoạch, quản lý vùng và trại nuôi tôm / Hà Xuân Thông
Hà Nội : Nông nghiệp, 1999
64 tr. ; 19cm
Hà Xuân Thông

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:63) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Kinh tế Nuôi trồng thủy sản : Dành cho học viên cao học / Hà Xuân Thông
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang

Hà Xuân Thông

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

4
Kỷ yếu Diễn đàn đổi mới phương pháp xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển thủy sản / Hà Xuân Thông chủ biên
Hà Nội : Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản, 2004
277 tr. ; 27 cm˨


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:44) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1