Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chiến lược phát triển Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2012 / Lê Thanh Hải; Nguyễn Thị Hiển: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012
114 tr : phụ lục ; 27 cm
Lê Thanh Hải

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:14)

2
Công nghệ chế biến thực phẩm / Lê Thanh Hải và những người khác
TP.HCM : Trẻ, 2010
160 tr. ; 27 cm


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:75) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:71)

3
Giáo trình quản lý chất thải nguy hại / Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải
Hà Nội : Xây dựng, 2012
283 tr. ; 27 cm
Lâm Minh Triết

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:18) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

4
Học cách cảm ơn / Nguyễn Hà Yến Mi, Lê Thanh Hải (Biên soạn)
Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2012
420 tr. ; 21 cm
Nguyễn Hà Yến Mi

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
       1  2  3  4 of 4