Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : Tập 2: Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô và thức ăn liền / Nguyễn Trọng Cẩn và các tác giả khác
Hà Nội :, : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
375 tr. ; 24 cm
Nguyễn Trọng Cẩn (chủ biên)

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:473) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:160)

3
Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của nghề nuôi tôm sú giống tại Nha Trang / Nguyễn Việt Dũng; Phạm Xuân Thủy: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2006
82 tr. ; 27 cm
Nguyễn Việt Dũng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
       1  2 of 2