Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ thuật / Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến và những người khác
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2003
492 tr. : minh họa ; 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:361) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:45)

2
Công nghệ chế tạo máy Tập 2 / Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1998
294 tr.
Nguyễn Đắc Lộc,

Tài liệu số:1

3
Công nghệ chế tạo máy. Tập 1 / Đặng Vũ Giao và những người khác
Hà Nội : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1978
247 tr ; 27 cm


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:41) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Công nghệ chế tạo máy. Tập 2 / Đặng Vũ Giao và những người khác
Hà Nội : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1977
260 tr. ; 27 cm


Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Công nghệ chế tạo máy. Tập I / Đặng Vũ Giao và những người khác
Hà Nội : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1986
247 tr ; 27 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3