Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ thuật / Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến và những người khác
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2003
492 tr. : minh họa ; 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:361) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:45)

2
Công nghệ chế tạo máy Tập 2 / Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1998
294 tr.
Nguyễn Đắc Lộc,

Tài liệu số:1

3
Công nghệ chế tạo máy theo hướng tự động hóa sản xuất : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / Nguyễn Đắc Lộc
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2005
463 tr. ; 24 cm
Nguyễn Đắc Lộc

Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:36) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

4
Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / Nguyễn Đắc Lộc
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2000
464 tr. : minh họa ; 23 cm
Nguyễn Đắc Lộc

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:24) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số CNC : Giáo trình cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật / Nguyễn Đắc Lộc, Tăng Huy biên soạn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1996
159tr. : Minh họa ; 21 cm
Nguyễn Đắc Lộc

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2