Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
100 bài tập và bài giải kế toán tài chính / Hà Xuân Thạch
TP. Hồ Chí Minh : Thống kê, Đại học Kinh tế, 1996
270 tr. ; 19 cm
Hà Xuân Thạch

Đầu mục:29 (Lượt lưu thông:379) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập và bài giải kế toán đại cương / Nguyễn Việt, Hà Xuân Thạch
Hà Nội : Thống kê, 1996
140 tr. ; 21 cm
Nguyễn Việt

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:138) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập và bài giải kế toán đại cương / Nguyễn Việt, Hà Xuân Thạch
Hà Nội : Tài chính, 1997, 1998, 1999
137 tr ; 21 cm
Nguyễn Việt

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:195) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

4
Bài tập và bài giải Kế toán tài chính / Đặng Ngọc Vàng (chủ biên) và những người khác
Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2012
306 tr. ; 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:188) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

5
       1  2  3 of 3