STT Nội dung
1
2
Bảo vệ môi trường từ góc độ đạo đức / Nguyễn Văn Phúc

Từ tr.22-29
Nguyễn Văn Phúc

Tài liệu số:1
3
4
Đánh giá hiệu quả hoạt động của cảng cá Lạch Bạng - tỉnh Thanh Hóa / Nguyễn Văn Phúc; Trần Đức Phú: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2011
69 tr : Phụ lục ; 27 cm
Nguyễn Văn Phúc

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:28)

5
Đạo đức và lợi nhuận trong kinh doanh / Nguyễn Văn Phúc

Từ tr.24-30
Nguyễn Văn Phúc

Tài liệu số:1