Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Kỹ thuật thủy khí / Vũ Duy Quang, Phạm Đức Nhuận
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
331 tr. ; 27 cm
Vũ Duy Quang

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

2
Thủy khí động lực kỹ thuật : Phần thứ hai / Trần Sĩ Phiệt, Vũ Duy Quang
- H. : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1979
283tr ; 27cm
Trần Sĩ Phiệt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

3
Thủy khí động lực kỹ thuật : Phần thứ nhất. Tập 1 / Trần sĩ Phiệt, Vũ Duy Quang
Hà Nội : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
298 tr. ; 27 cm
Trần Sĩ Phiệt

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Thủy khí động lực kỹ thuật : Phần thứ nhất. Tập 2 / Trần Sĩ Phiệt, Vũ Duy Quang
Hà Nội : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
283 tr. ; 27 cm
Trần Sĩ Phiệt

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

5
Thủy khí động lực ứng dụng / Vũ Duy Quang
Hà Nội : Xây dựng, 2006
200 tr. ; 24 cm
Vũ Duy Quang

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1