Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Quản trị chiến lược : Khái luận và các tình huống / Fred R. David, Lê Tấn Bửu, Bùi Thanh Tráng
TP. Hồ Chí Minh : Nxb Kinh tế Tp.HCM, 2017
682 tr. ; 27 cm
David, Fred R.

Đầu mục:10 Tài liệu số:1

       1 of 1