Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Marketing căn bản / Đinh Tiên Minh (chủ biên) và các tác giả khác
Hà Nội : Lao động, 2012
282 tr. ; 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:154) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)

2
Marketing căn bản / Quách Thị Bửu Châu, Đinh Tiên Minh và những người khác
Hà Nội : Lao động, 2007
235 tr. ; 21 cm


Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:791) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:96)

       1 of 1