Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hóa học hữu cơ 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng
Hà Nội : Giáo dục, 2007
398 tr. ; 27 cm
Nguyễn Hữu Đĩnh

Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:296) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Hóa học hữu cơ 2 / Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong
Hà Nội : Giáo dục, 2007
346 tr. ; 27 cm
Đỗ Đình Rãng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:292) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Hóa học hữu cơ 3 / Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Lê Thị Anh Đào và những người khác
Hà Nội : Giáo dục, 2007
392 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:317) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1