Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Sách tra cứu hóa sinh. Tập 2 / Nguyễn Đình Chúc, Ngô Tuấn Kỳ
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1983
227 tr. ; 24 cm
Nguyễn Đình Chúc

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:39)

2
Sách tra cứu hóa sinh. Tập 4: Các thông số và hằng số thực nghiệm về sắc ký và điện di / Nguyễn Đình Chúc, Ngô Tuấn Kỳ
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1984
179 tr. ; 27 cm
Nguyễn Đình Chúc

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)

       1 of 1