Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Địa danh Phú Yên / Nguyễn Đình Chúc
Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014
527 tr. ; 21 cm
Nguyễn Đình Chúc

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Lễ tá thổ ở Phú Yên / Nguyễn Đình Chúc
Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014
415 tr. ; 21 cm
Nguyễn Đình Chúc

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Sách tra cứu hóa sinh. Tập 2 / Nguyễn Đình Chúc, Ngô Tuấn Kỳ
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1983
227 tr. ; 24 cm
Nguyễn Đình Chúc

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:39)

4
Sách tra cứu hóa sinh. Tập 4: Các thông số và hằng số thực nghiệm về sắc ký và điện di / Nguyễn Đình Chúc, Ngô Tuấn Kỳ
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1984
179 tr. ; 27 cm
Nguyễn Đình Chúc

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)

5
Tìm hiểu địa danh qua tục ngữ, ca dao Phú Yên / Nguyễn Đình Chúc
Hà Nội : Thanh niên, 2011
297 tr. ; 21 cm
Nguyễn Đình Chúc

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2