STT Nội dung
1
Bộ tập quán quốc tế về L/C : Các văn bản có hiệu lực mới nhất (Song ngữ Anh-Việt) / Đinh Xuân Trình dịch
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2010
277 tr. ; 24 cm

Nội dung sách: - UCP 600 2007 ICC - Các quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ. - ISBP 681 2007 ICC - Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng. - eUCP 1.1- Bản phụ trương UCP 600...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Tài trợ thương mại quốc tế / Nguyễn Thị Quy (chủ biên) và các tác giả khác
Hà Nội : Thống kê, 2012
285 tr. ; 24 cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình Thanh toán quốc tế / Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
680 tr. ; 24 cm
Đinh Xuân Trình

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

4
Giáo trình thanh toán quốc tế trong ngoại thương / Đinh Xuân Trình
Hà Nội : Giáo dục, 1993
260 tr. ; 19 cm
Đinh Xuân Trình

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5