Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2008
266 tr. ; 24 cm
Nguyễn Quang Dong

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:187) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:37)

2
Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews / Nguyễn Quang Dong
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
162 tr. ; 24 cm
Nguyễn Quang Dong

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:31) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:37)

3
Giáo trình Kinh tế lượng : (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung) / Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (đồng chủ biên), Nguyễn Mạnh Thế
Hà Nội : Đai học Kinh tế quốc dân, 2013
793 tr. ; 24 cm
Nguyễn Quang Dong

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)

4
Giáo trình mô hình toán kinh tế / Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn
H. : Thống kê, 2006
382tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Nguyễn Quang Dong

Tài liệu số:1

5
Kinh tế lượng / Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1996, 2001
347 tr.; 355 tr. ; 24 cm
Vũ Thiếu

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:169) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2