Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập và bài giải kế toán đại cương / Nguyễn Việt, Hà Xuân Thạch
Hà Nội : Thống kê, 1996
140 tr. ; 21 cm
Nguyễn Việt

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:138) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập và bài giải kế toán đại cương / Nguyễn Việt, Hà Xuân Thạch
Hà Nội : Tài chính, 1997, 1998, 1999
137 tr ; 21 cm
Nguyễn Việt

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:195) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

3
Hà Nội thời tiền Thăng Long / Nguyễn Việt
Hà Nội : Hà Nội, 2010
973 tr. ; 24 cm
Nguyễn Việt

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Kế toán căn bản (Theo hệ thống kế toán Mỹ) : Biên soạn theo tài liệu 'Accounting manual' / Nguyễn Văn Kiến, Nguyễn Việt
TP. Hồ Chí Minh : Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1993
140 tr. ; 19 cm
Nguyễn Văn Kiến

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Kế toán đại cương : Theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT của bộ Tài chính năm 1995 / Nguyễn Việt
Tp. Hồ Chí Minh : Thống kê, 1996
314 tr. : biểu đồ ; 27 cm
Nguyễn Việt

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2