STT Nội dung
1
Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lê-Nin / Trương Văn Phước và những tác giả khác
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998
112 tr. ; 19 cm


Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:718) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lê-Nin / Trương Văn Phước và những tác giả khác
Hà Nội : Tư tưởng - Văn hóa, 1992
105 tr.; 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)