Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lê-Nin / Trương Văn Phước và những tác giả khác
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998
112 tr. ; 19 cm


Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:718) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lê-Nin / Trương Văn Phước và những tác giả khác
Hà Nội : Tư tưởng - Văn hóa, 1992
105 tr.; 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nhập môn Lôgic học / Vũ Ngọc Pha
Hà Nội : Giáo dục, 1997
175 tr. ; 21 cm
Vũ Ngọc Pha

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:102) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Quá trình hình thành và phát triển : Quan điểm lý luận của đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội / Trần Hậu và những tác giả khác
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1997
165 tr. ; 19 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:268) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Triết học : Chương trình dùng cho nghiên cứu sinh và cao học / Vũ Ngọc Pha, Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1992
164 tr. ; 19 cm.
Vũ Ngọc Pha

Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:91) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

       1  2  3  4 of 4