Ngày đăng bài: 19/08/2011 15:03
Lượt xem: 630684
Chức năng và nhiệm vụ
A. Thư viện

 

 

Căn cứ vào Quy định về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn trách nhiệm của từng đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nha trang, ban hành theo Quyết định số 500/QĐ-ĐHNT ngày 29.04.2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang, Thư viện có chức năng nhiệm vụ sau:

1. Công tác thư viện

      a) Tổ chức, quản lý và khai thác thông tin, tư liệu phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý Nhà trường;

      b) Lập kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thư viện đáp ứng yêu cầu giảng dạy,học tập, nghiên cứu của Trường;

      c) Tiếp nhận tài liệu biếu tặng, miễn phí, bài giảng mới vào thư viện số;

      d) Kiểm tra chất lượng biên mục và chỉnh sửa trong Cơ sở dữ liệu. Quản lý sắp xếp, chọn lọc kho tài liệu in;

      đ) Xây dựng kế hoạch và thực hiện số hóa tài liệu tiếng Việt, tài liệu lưu trữ và dịch vụ số hóa;

      e) Phối hợp với với các đơn vị để quảng bá các hoạt động của Thư viện như: đọc, mượn, tra cứu internet, xử lý tài liệu, dịch vụ sách và tài liệu tham khảo, bổ sung và giới thiệu sách, đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án các bậc học được lưu trữ tại Thư viện;

      g) Triển khai công tác quản trị người dùng thư viện; hướng dẫn và phục vụ nhu cầu mượn, trả, đọc của người dùng;

      h) Phối hợp Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên để sưu tầm, bổ sung tư liệu cho Nhà truyền thống;

      i) Quản trị hệ thống trang thiết bị, website và dữ liệu thư viện;

      k) Hỗ trợ các đơn vị về thủ tục xuất bản và phát hành tài liệu học tập khi có đủ điều kiện pháp lý;

      1) Lập kế hoạch tham gia vào mạng lưới thư viện quốc gia, kết nối, chia sẻ dữ liệu thư viện số giữa các thư viện trong và ngoài nước.

2. Công tác lưu trữ

      a) Thực hiện công tác quản lý hoạt động lưu trữ của Nhà trường; tổ chức lưu trữ tài liệu  theo quy chế công tác văn thư lưu trữ hiện hành của Trường và phù hợp với quy định của pháp luật;

     b) Số hóa toàn bộ hồ sơ thuộc diện lưu trữ của Trường và quản lý, phục vụ công tác khai thác sử dụng của Trường; lưu trữ dữ liệu số của Nhà trường.

     c) Tiếp nhận và lưu trữ luận văn, luận án theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

3. Công tác khác

a) Quản lý, đánh giá VC,NLĐ của đơn vị, quản lý tài sản, thiết bị đượ giao;

b) Thực hiện chế độ báo cáo, giải trình về nhiệm vụ được giao theo quy định;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường hoặc Hiệu trưởng giao.

B. Giám đốc Nguyễn Quý Hoàn

Theo Quyết định 570/QĐ-ĐHNT ngày 26/6/2017 của Hiệu trưởng:

-   Đề xuất kế hoạch xây dựng và phát triển Thư viện trên cơ sở kế hoạch chiến lược của Nhà trường.

-   Đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ Thư viện. Tổ chức quản lý và điều hành cán bộ dưới quyền thực hiện nhiệm vụ được giao.

-   Quản lý và khai thác các loại tài sản, phương tiện thiết bị… được giao phục vụ công tác đào tạo, NCKH và quản lý của Nhà trường.

-   Đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức quản lý và phục vụ của Thư viện và trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

-   Tổ chức xuất bản giáo trình, sách tham khảo.

-   Thực hiện những nhiệm vụ phát sinh có liên quan hoặc do Hiệu trưởng phân công.

-   Tiếp thu và truyền đạt các ý kiến, quyết định của Hiệu trưởng đến các đơn vị và cá nhân có liên quan về công tác Thư viện, xuất bản.

-   Tham gia đầy đủ các hội nghị, cuộc họp được triệu tập.

Cụ thể:

-   Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn bộ các hoạt động của đơn vị.

-   Trực tiếp phụ trách công tác chiến lược phát triển, tổ chức cán bộ, chế độ, chuyên môn.

C. Phó Giám đốc

-   Giúp Giám đốc quản lý và điều hành các hoạt động của Thư viện. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và giải quyết các công việc do Giám đốc giao.

-   Khi giải quyết công việc được giao, thay mặt Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công việc; cùng với Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Thư viện.

Cụ thể:

-   Giúp Giám đốc quản lý, điều hành các công tác: Quản lý bộ phận Phục vụ, Thư viện số và cổng thông tin điện tử, công tác kiểm định chất lượng tại Thư viện.

4. Tổ Phát triển tài nguyên & Thư viện số

-   Tổ chức phát triển và thanh lý nguồn tài nguyên của thư viện.

-   Tổ chức xây dựng, phát triển thư viện số.

-   Xây dựng cổng thông tin thư viện và các giải pháp phát triển thư viện hiện đại.

-   Quản trị mạng Thư viện.

-   Xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các khoa để phối hợp phát triển Thư viện.

-   Số hóa tài liệu văn bản của thư viện và dịch vụ giáo trình số.

-   Giới thiệu quảng bá tài liệu mới.

-   Dịch vụ in ấn phát hành tài liệu giảng dạy học tập văn bản.

-   Tổ chức giải pháp đảm bảo các tiêu chí kiểm định chất lượng đại học của thư viện.

-   Quản lý và phục vụ kho tài liệu lưu trữ.

-   Quản lý tài sản công của thư viện.

-   Triển khai các hoạt động đối ngoại nhằm phát triển thư viện.

-   Quản trị các hoạt động chung của Trường và (hội thảo, hội nghị) tại thư viện.

-   Xây dựng và triển khai thực hiện nội quy về phát triển và quản lý nguồn thông tin.

5. Tổ Phục vụ

-   Phục vụ tài liệu văn bản, tài liệu đa phương tiện, internet và thưởng phạt người dùng.

-   Quản lý số lượng và chất lượng nguồn tài nguyên và tài sản tại nhà TV1.

-   Tổ chức tư vấn, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc và yêu cầu của người dùng khi tra cứu, sử dụng nguồn tài nguyên.

-  Tham mưu đề xuất xây dựng và triển khai thực hiện Nội quy phục vụ (các quy trình quản lý, sắp xếp, sử dụng nguồn tài nguyên và mối quan hệ với người dùng tại TV).

 

 

 

  
Nhận xét