Sách tiếng Việt
658.3 Ng 527 L
Hành vi tổ chức /
DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn Hữu Lam
Nhan đề Hành vi tổ chức / Nguyễn Hữu Lam
Nhan đề khác Organizational behavior
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2007
Mô tả vật lý 399 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành vi tổ chức
Thuật ngữ chủ đề Nhân sự - Quản lý
Môn học Quản trị nhân sự
Môn học Hành vi tổ chức
Môn học Phân tích hành vi tổ chức
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018183-5
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000015365-76
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0012713
00211
004DC0D4827-2C53-4D49-926D-DE3093D6D189
005201608101421
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20160810142106|bluuyen|c20160809155727|dluuyen|y20080807|zoanhntk
082 |a658.3|bNg 527 L
100 |aNguyễn Hữu Lam
245 |aHành vi tổ chức / |cNguyễn Hữu Lam
246 |aOrganizational behavior
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2007
300 |a399 tr. ; |c21 cm
650 |aQuản trị nhân sự
650 |aHành vi tổ chức
650 |aNhân sự - Quản lý
690 |aQuản trị nhân sự
690|aHành vi tổ chức
690|aPhân tích hành vi tổ chức
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018183-5
852|bKho mượn|j(12): 3000015365-76
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/hanh vi to chuc_nguyen huu lam_001smallthumb.jpg
890|a15|b250|c1|d77
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000015376 Kho mượn 658.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 14 Hạn trả:19-06-2023
2 3000015375 Kho mượn 658.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 13
3 3000015374 Kho mượn 658.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 12
4 3000015373 Kho mượn 658.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 11 Hạn trả:20-06-2023
5 3000015372 Kho mượn 658.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:09-06-2023
6 3000015371 Kho mượn 658.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:06-06-2023
7 3000015370 Kho mượn 658.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 8
8 3000015369 Kho mượn 658.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:09-06-2023
9 3000015368 Kho mượn 658.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 6
10 3000015367 Kho mượn 658.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 5
  1  2 of 2 
Nhận xét