• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 627.2 H 450 T
    Nhan đề: Quản lý khai thác cảng / Hồ Đức Tuấn

DDC 627.2
Tác giả CN Hồ Đức Tuấn
Nhan đề Quản lý khai thác cảng / Hồ Đức Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Lao Động, 2021
Mô tả vật lý 188 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Cảng biển-Khai thác
Thuật ngữ chủ đề Cảng biển-Quản lý
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(4): 1000030451-4
Địa chỉ NTUKho mượn(10): 3000040731-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
001194076
00211
004DC69C78B-B919-4837-8080-6B7D7B28859A
005202312291507
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20231229150707|boanhntk|y20231228143309|zoanhntk
082 |a627.2|bH 450 T
100 |aHồ Đức Tuấn
245 |aQuản lý khai thác cảng / |cHồ Đức Tuấn
260 |aH. : |bLao Động, |c2021
300 |a188 tr. ; |c24 cm
650 |aCảng biển|xKhai thác
650 |aCảng biển|xQuản lý
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000030451-4
852|aNTU|bKho mượn|j(10): 3000040731-40
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/quanlykhaithaccangthumbimage.jpg
890|a14|b12
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000040739 Kho mượn 627.2 H 450 T Sách Tiếng Việt 14
2 3000040738 Kho mượn 627.2 H 450 T Sách Tiếng Việt 13
3 3000040736 Kho mượn 627.2 H 450 T Sách Tiếng Việt 11
4 3000040735 Kho mượn 627.2 H 450 T Sách Tiếng Việt 10
5 3000040734 Kho mượn 627.2 H 450 T Sách Tiếng Việt 9
6 3000040733 Kho mượn 627.2 H 450 T Sách Tiếng Việt 8
7 3000040732 Kho mượn 627.2 H 450 T Sách Tiếng Việt 7
8 3000040731 Kho mượn 627.2 H 450 T Sách Tiếng Việt 6
9 1000030451 Kho đọc Sinh viên 627.2 H 450 T Sách Tiếng Việt 1
10 1000030452 Kho đọc Sinh viên 627.2 H 450 T Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:07-04-2024
Nhận xét