• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 639.96 B 256
    Nhan đề: Bệnh học thủy sản / Đỗ Thị Hòa và các tác giả khác

DDC 639.96
Nhan đề Bệnh học thủy sản / Đỗ Thị Hòa và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông Nghiệp, 2004
Mô tả vật lý 423 tr. : Minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Thủy sản-Bệnh
Môn học Bệnh học thủy sản
Môn học Miễn dịch học và ứng dụng trong nuôi thủy sản
Môn học Mô bệnh học
Môn học Quản lý sức khỏe động vật thủy sản
Môn học Chẩn đoán bệnh thủy sản
Môn học Virus học
Môn học Bệnh do nấm gây ra ở động vật thủy sản
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Hòa
Tác giả(bs) CN Bùi Quang Tề
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Dũng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000014767-9
Địa chỉ Kho mượn(16): 3000009283-97, 3000010008
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000003879
000 00000nam a2200000 4500
00117036
00211
004B63B5593-9484-4A5F-81E4-E5037D29BAF9
005201709211022
008130110s2004 vm| vie
0091 0
039|a20170921102454|bretbatler|c20170921083810|dretbatler|y20050427|zoanhntk
082 |a639.96|bB 256
245 |aBệnh học thủy sản / |cĐỗ Thị Hòa và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bNông Nghiệp, |c2004
300 |a423 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
650 |aThủy sản|xBệnh
690 |aBệnh học thủy sản
690 |aMiễn dịch học và ứng dụng trong nuôi thủy sản
690 |aMô bệnh học
690|aQuản lý sức khỏe động vật thủy sản
690|aChẩn đoán bệnh thủy sản
690|aVirus học
690|aBệnh do nấm gây ra ở động vật thủy sản
700 |aĐỗ Thị Hòa
700 |aBùi Quang Tề
700 |aNguyễn Hữu Dũng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000014767-9
852|bKho mượn|j(16): 3000009283-97, 3000010008
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000003879
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/benh hoc thuy san (do thi hoa)_001smallthumb.jpg
890|a20|b1908|c1|d158
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 2000003879 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.96 B 256 Sách Tiếng Việt 19 Mất KLD
2 3000009297 Kho mượn 639.96 B 256 Sách Tiếng Việt 18
3 3000009296 Kho mượn 639.96 B 256 Sách Tiếng Việt 17
4 3000009294 Kho mượn 639.96 B 256 Sách Tiếng Việt 15
5 3000009293 Kho mượn 639.96 B 256 Sách Tiếng Việt 14
6 3000009292 Kho mượn 639.96 B 256 Sách Tiếng Việt 13
7 3000009290 Kho mượn 639.96 B 256 Sách Tiếng Việt 11
8 3000009289 Kho mượn 639.96 B 256 Sách Tiếng Việt 10
9 3000009287 Kho mượn 639.96 B 256 Sách Tiếng Việt 8
10 3000009286 Kho mượn 639.96 B 256 Sách Tiếng Việt 7
Nhận xét