STT Nội dung
1
2
3
4
Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Nước Âu Lạc. Trần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Phan An Tập 5 /
Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
112 tr.
Trần Bạch Đằng

Tài liệu số:1

5
Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Nước Vạn Xuân, Trần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân Tập 8 /
Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012

Trần Bạch Đằng,

Tài liệu số:1