STT Nội dung
1
Advanced welding processes : technologies and process control / John Norrish.
Cambridge : Woodhead, 2006.
vii, 288 p. : ill. ; 24 cm.
Norrish, John.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bài giảng Chế tạo phôi / Nguyễn Hữu Thật
Trường Đại học Nha Trang, 2011, 2013, 2018
325 tr.
Nguyễn Hữu Thật

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:3 (Lượt truy cập:46)

3
Castings practice : the 10 rules of castings / John Campbell.
Amsterdam ; Boston : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2004.
xii, 205 p. : ill. ; 25 cm
Campbell, John, MAFS.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Chế tạo phôi / Bùi Đức Tài
Nha Trang; : ĐH Nha Trang, 2012
355 tr.
Bùi Đức Tài

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:19)

5
Computational welding mechanics : thermomechanical and microstructructural simulations / Lars-Erik Lindgren.
Boca Raton, Fla. : CRC ; : 2007.
xiv, 231 p. : ill. ; 24 cm.
Lindgren, L.-E.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)