STT Nội dung
1
Bài giảng Reading 1 / Phạm Thị Kim Uyên, Trần Thị Thúy Quỳnh
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013
25 tr.;
Phạm Thị Kim Uyên

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:19)

2
Common places : Integrated reading and writing / Lisa Hoeffner, Kent Hoeffner
NY : Mc Graw Hill, 2019
656 p. ; 27 cm
Hoeffner, Lisa

Đầu mục:1

3
Effective reading : Reading skills for advanced students / Simon Greenall, Michael Swan
Cambridge [England] : Cambridge University Press, 2001
213 p. ; 21 cm
Greenall, Simon

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Effective reading : Reading skills for advanced students / Simon Greenall, Michael Swan; Đặng Tuấn Anh dịch và chú giải
England : Cambridge University Press, 1993
454 tr. ; 21 cm
Greenall, Simon

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

5
Effective reading : Vol.1: Elementary / Chris Gough
UK : Macmillan, 2009
128 p. ; 25 cm
Gough, Chris

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1