STT Nội dung
1
Bài tập Hóa học hữu cơ : 1000 bài tự luận và trắc nghiệm / Nguyễn Hữu Đĩnh và các tác giả khác
Hà Nội : Giáo Dục, 2009
380 tr. ; 27 cm

Bao gồm hầu hết các loại hợp chất hữu cơ
Từ danh pháp, cấu trúc đến tính chất
Từ phòng thí nghiệm đến nhà máy
Phương pháp hóa học và phương pháp vật lý
Xây dựng phong cách tư duy độc lập, sáng tạo

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:214) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Cấu trúc dãy hidrazit-hidrazon dẫn xuất của axit isoeugenoxyaxetic / Nguyễn Hữu Đĩnh, Hoàng Thị Tuyết Lan, Lê Thị Luyến

Từ trang 77-81
Nguyễn Hữu Đĩnh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Hóa học hữu cơ 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng
Hà Nội : Giáo dục, 2007
398 tr. ; 27 cm
Nguyễn Hữu Đĩnh

Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:296) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
5
Nghiên cứu phản ứng deproton hoá safrole trong cầu phối trí của Platin {ii) / Trần Xuân Đà, Lê Xuân Chiến, Nguyễn Hữu Đĩnh

Từ trang 3-8
Trần Xuân Đà

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)