Ngày đăng bài: 13/05/2024 11:03
Lượt xem: 9398
Thông báo về việc thu nhận Đồ án Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K62
“Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện, điểm 9,0 trở lên nộp cả bản in và bản mềm, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường.”

 

- Thực hiện QĐ số 1286/QĐ-ĐHNT, ngày 02/12/2021, “Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ Đại học hệ chính quy”, Khoản II, mục 17. Tổ chức lưu trữ ĐAKL. 

       Thư viện triển khai thu nhận khóa luận/ đồ án tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học như sau:

  • Đối với SV đạt 9,0 điểm trở lên: Nộp 1 bản in khóa luận/ đồ án chính thức đã hoàn thiện và 01 CD-ROM chứa file toàn văn của khóa luận định dạng *.PDF (Hoặc chuẩn bị sẵn file toàn văn, khi nộp Đồ án/Khóa luận bản in thì gửi file toàn văn đến email của thủ thư nhận và email của Thư viện là thuvien@ntu.edu.vn với Tiêu đề Gửi file toàn văn ĐA/Khóa luận đạt từ 9 điểm).
  • Đối với SV đạt 5,0 đến dưới 9,0 điểm: Lớp trưởng tổng hợp file toàn văn Đồ án/ khóa luận của các bạn trong lớp ở định dạng *.PDF và chép chung 1 đĩa CD-ROM nộp về Thư viện (Hoặc chép toàn bộ ĐA/Khóa luận của lớp cùng với 01 file excel danh sách nộp ĐAKL (gồm thông tin MSSV, họ tên) vào chung 1 thư mục (đặt tên theo lớp), nén lại và gửi về Thư viện qua email thuvien@ntu.edu.vn).
  • Sinh viên nộp ĐA/KL ngay sau khi biết điểm bảo vệ, cho đến 02 tuần trước khi có quyết định tốt nghiệp. 

 Vui lòng xem chi tiết Thông báo và hướng dẫn Tại đây

Mẫu file Danh sách nộp ĐA/KL: Tải file

Nhận xét