Ngày đăng bài: 27/03/2024 14:51
Lượt xem: 81568
Thông báo v/v thay đổi thông tin tài khoản đăng nhập sử dụng Thư viện Trường Đại học Nha Trang (đối với người dùng là CBGV, học viên, sinh viên của Trường)
Thư viện sử dụng chứng thực tập trung cho tài khoản người dùng là cán bộ, học viên, sinh viên của Trường

     

    Tài khoản tại Thư viện của người dùng trong Trường sẽ được điều chỉnh giống với tài khoản mà CBGV và sinh viên, học viên đã được Nhà Trường cấp và đang sử dụng trên các trang web của Trường, cụ thể như sau:

    Từ ngày 27/03 - 28/03/2024, Thư viện tiến hành điều chỉnh tài khoản đăng nhập vào thư viện số (gồm thông tin: mã đăng nhập và mật khẩu) để giống với tài khoản mà cán bộ, sinh viên, học viên của Trường đang dùng trên các trang canbo.ntu.edu.vn, elearning, sinhvien.ntu.edu.vn.

    Thông tin mật khẩu ứng với mã Cán bộ, mã SV, học viên mà Thư viện đã cấp cho người dùng từ trước sẽ bị vô hiệu hóa.

    Để đăng nhập vào website Thư viện https://thuvien.ntu.edu.vn/  người dùng phải sử dụng tài khoản do Nhà Trường đã cấp:

  • Đối với Cán bộ: Tài khoản đăng nhập website Thư viện cũng chính là tài khoản theo mã cán bộ, đang sử dụng tại trang web cán bộ  https://canbo.ntu.edu.vn
  • Đối với Sinh viên, học viên: Tài khoản Thư viện cũng chính là tài khoản đang sử dụng tại trang web https://sinhvien.ntu.edu.vn

      Các trường hợp gặp vấn đề đăng nhập vào trang web Thư viện, vui lòng liên hệ email thư viện: thuvien@ntu.edu.vn.

Nhận xét